นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้บริการห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยวที่จัดไว้ให้บริการที่ชั้น 3 ของทั้ง 2 อาคาร และชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ผู้ใช้บริการควรศึกษาระเบียบการใช้ห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยวก่อนการใช้บริการ

อาคาร

ชั้น

ห้องศึกษากลุ่ม

ห้องศึกษาเดี่ยว

บัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร

นิสิต ป.ตรี

เทพรัตน์วิทยาโชติชั้น 

3

5 ห้อง
(สำหรับ 5 - 12 คน)

7 ห้อง

10 ห้อง

13 ห้อง

เทพรัตน์วิทยาโชติชั้น 5
Research Square

(สำหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มก.)

5

3 ห้อง
(6 ที่นั่ง 2 ห้อง 

และ 16 ที่นั่ง 1 ห้อง)

ให้บริการพื้นที่นั่งอ่านแบบโต๊ะเดี่ยว 

(พื้นที่งดใช้เสียง)

สำหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มก.

ช่วงเกษตรศิลปการ

3

-

22 ห้อง

 

ขั้นตอนการใช้บริการห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยวที่ชั้น 3 ทั้ง 2 อาคาร

ผู้สามารถใช้บริการได้ – นิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากร

 1. จองห้องที่ https://lib.ku.ac.th/2019/index.php/facilities/291-facilities-bookingโดยเลือกหมายเลขห้องที่ต้องการ
 2. ก่อนเข้าใช้บริการ กรุณายืนยันการจองที่ https://lib.ku.ac.th/2019/index.php/facilities/291-facilities-bookingโดยคลิกที่หมายเลขห้องที่จองไว้
 3. รับกุญแจห้อง
  1. ห้องศึกษาเดี่ยวอาคารช่วงฯ – กรุณาแสดงบัตรนิสิตและรับกุญแจที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 3 อาคารช่วงฯ
  2. ห้องศึกษาเดี่ยวอาคารเทพฯ – กรุณาแสดงบัตรนิสิตและรับกุญแจที่เคาน์เตอร์อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพฯ
  3. ห้องศึกษากุล่มอาคารเทพฯ – กรุณาแสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวบุคลากรและแสดงตัวพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไปและรับกุญแจที่เคาน์เตอร์อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพฯ 

 

ขั้นตอนการใช้บริการห้องศึกษากลุ่มและพื้นที่นั่งอ่าน Research Square

ผู้สามารถใช้บริการได้

โซน K – สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และ นักวิจัย (เป็นโต๊ะเดี่ยว กรุณางดใช้เสียง)

โซน C และห้องศึกษากลุ่ม - สำหรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และ นักวิจัย (ห้องศึกษากลุ่มให้บริการตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป)

 1. แสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวบุคลากร มก. เพื่อรับ Key Card เข้าใช้งานพื้นที่นั่งอ่าน ที่เคาน์เตอร์อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพฯ
 2. หากต้องการใช้ห้องศึกษากลุ่ม กรุณาแสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวบุคลากร และแสดงตัวพร้อมกัน 3คนขึ้นไป และรับกุญแจที่เคาน์เตอร์อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพฯ

เวลาการให้บริการ

วัน

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

ช่วงปิดภาคการศึกษา

จันทร์ - ศุกร์   

08.30 - 19.30 น.

08.30 - 16.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 

11.00 - 18.30 น.

ปิดบริการ


-->>Book Now


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ