หมดปัญหาการเดินทาง ไม่มีเวลา หรือไม่มีที่จอดรถ... สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยที่สมาชิกห้องสมุดไม่ต้องมายืมคืนหนังสือด้วยตนเอง แต่สามารถรอรับและส่งคืนหนังสือได้ที่ห้องสมุดคณะที่ระบุในคำขอใช้บริการด้วยความร่วมมือจากห้องสมุดคณะทั้ง 13แห่งในวิทยาเขตบางเขนท่านสามารถขอใช้บริการได้ 2 ช่องทาง คือ

พิมพ์ URL : http://www.lib.ku.ac.th/libservice/delivery.php หรือ
คลิกที่ E-Service จากหน้าเว็บเพ็จสำนักหอสมุดและคลิกเลือก E-Form: บริการนำส่งหนังสือและบทความ (Service Delivery)


เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริการนี้เฉพาะอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. บริการนำส่งเฉพาะหนังสือวิชาการของสำนักหอสมุด บางเขน โดยหนังสือต้องมีสถานภาพไม่ถูกยืมออก (CHECK SHELF) เท่านั้น
 3. สามารถยืมหนังสือได้ในจำนวนและระยะเวลาตามสิทธิของสมาชิกแต่ละประเภท และคิดค่าปรับเกินกำหนดส่งตามระเบียบสำนักหอสมุด
 4. ให้บริการนำส่งหนังสือในวันจันทร์-ศุกร์ (วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดบริการ)
 5. รับหนังสือและส่งคืนหนังสือได้ ณ ห้องสมุดคณะที่ระบุในคำขอใช้บริการ(ตามวันเวลาทำการของห้องสมุดคณะ)
  - ผู้ใช้บริการที่แจ้งคำขอภายในเวลา 14.00 น. สามารถรับหนังสือได้ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
  - ผู้ใช้บริการที่แจ้งคำขอหลังเวลา 14.00 น. สามารถรับหนังสือได้ในวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

  ติดต่อสอบถามได้ที่คุณดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 094-490-7467 หรือ LINE ID : kulib  *** ห้องสมุดคณะที่เป็นจุดรับฝาก ประกอบด้วย 13 ห้องสมุดคณะ ได้แก่ห้องสมุดคณะประมง , ห้องสมุดคณะวนศาสตร์ , ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร , ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ , ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ , ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ , ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์, ห้องสมุดพิทยาลงกรณ , ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ , ห้องสมุดสาขาอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร , ห้องสมุดวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม***

 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ