บริการโสตทัศนวัสดุ

สำนักหอสมุดจัดให้มีบริการยืมโสตทัศนวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง ซีดี วีซีดี ดีวีดี โดยสื่อบางประเภทอนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุด บางประเภทสามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้

ใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์ยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

 

audio v


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ