ผู้ใช้บริการสามารถยืมได้ 2 วิธี คือ

 1. การยืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัติโนมัติ สำนักหอสมุดได้จัดให้มีเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-Check Machine) สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ และห้องสมุด Eco-Library

  ขั้นที่ 1 –คลิก “ยืม”
  ขั้นที่ 2 – สแกนบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัวและ ตรวจดูชื่อ-สกุลที่หน้าจอให้ถูกต้อง
  ขั้นที่ 3 – นำหนังสือที่ต้องการยืมวางบนพื้นที่ที่กำหนด (วางได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม) เครื่องจะทำการยืม Check-out หนังสือ กรุณาตรวจดูรายชื่อหนังสือจากหน้าจอว่าถูกต้องครบถ้วน
  ขั้นที่ 4 – คลิก “ยืนยัน”
  ขั้นที่ 5 – รับใบบันทึกรายการ และกรุณาเก็บใบบันทึกรายการไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการยืมหนังสือเพื่อแสดงก่อนออกจากห้องสมุด

 2. นำหนังสือมายืมที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 หรือชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
  การต่ออายุการยืมหนังสือ

  นิสิต/บุคลากรสามารถทำการยืมต่อหนังสือได้ก่อนกำหนดวันส่งคืน 2 วัน (สำหรับอาจารย์ สามารถทำการยืมต่อหนังสือได้ก่อนกำหนดวันส่งคืน 7 วัน)
  ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อได้ 2 วิธี คือ
  1. ยืมต่อด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ –> My library account –> Renew & view your info
  2. นำหนังสือมายืมต่อที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 หรือชั้น 3  อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

  การคืนหนังสือ
  1. นำหนังสือมาคืนได้ที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 หรือชั้น3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ --> My
  2. นำหนังสือมาหย่อนใส่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ ภายในวันกำหนดส่งคืน จึงจะไม่เสียค่าปรับซึ่งตู้รับคืนหนังสือตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
  (รับคืนเฉพาะหนังสือเท่านั้น)

  การบันทึกและเรียกดูประวัติข้อมูลการยืม
  ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูประวัติข้อมูลการยืมดูบันทึกข้อมูลการยืมโดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดการเก็บข้อมูลการยืม

  ขั้นที่ 1 – เปิดการเก็บข้อมูลการยืม โดย เข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรสำนักหอสมุด
  ขั้นที่ 2 –คลิกที่ My library account –> Renew & view your info
  ขั้นที่ 3 –พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และ บาร์โค้ดบนบัตรนิสิต/บุคลากร แล้วคลิก Submit
  ขั้นที่ 4 –เมื่อเข้าสู่ข้อมูลทะเบียนสมาชิกห้องสมุด แล้วให้คลิกที่ My Reading History
  ขั้นที่ 5 –คลิกที่ Opt in หลังจากนี้ เมื่อมีการยืมหนังสือ ข้อมูลการยืมจะถูกบันทึกเข้า My Reading History โดยอัตโนมัติ


  2. ดูบันทึกข้อมูลการยืมดูประวัติข้อมูลการยืม

  ขั้นที่ 1 –เข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรสำนักหอสมุด
  ขั้นที่ 2 – คลิกที่ ดู My library account –> Renew & view your info
  ขั้นที่ 3 –พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และ บาร์โค้ดบนบัตรนิสิต/บุคลากร แล้วคลิก Submit
  ขั้นที่ 4 –เมื่อเข้าสู่ข้อมูลทะเบียนสมาชิกห้องสมุด แล้วให้คลิกที่ My Reading History

 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ