เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตและพิมพ์งาน, บริการ Video on Demand, บริการห้องฝึกภาษา, และบริการห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยว ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้ทรัพยากรดังกล่าว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 –คลิก จองใช้ทรัพยากรห้องสมุด
ขั้นที่ 2 – เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการใช้บริการ
ขั้นที่ 3 – เลือกเครื่อง หรือห้องที่ต้องการใช้บริการ
ขั้นที่ 4 – ใส่ Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้นที่ 5 - เมื่อถึงวันและเวลาที่จองใช้บริการไว้ ต้องทำการยืนยันการใช้บริการ โดยใส่บัญชีนนทรี

บริการ

จำนวนวันที่สามารถจองล่วงหน้าได้

จำนวนชั่วโมงที่สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่อง

อินเตอร์เน็ต

7 วัน

3 ชั่วโมง

Video on Demand

7 วัน

3 ชั่วโมง

ห้องฝึกภาษา

7 วัน

3 ชั่วโมง

ห้องศึกษากลุ่มและเดี่ยว

7 วัน

3 ชั่วโมง

***ห้องศึกษาเดี่ยวเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องนาน 1 เดือน***

 


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ