สำนักหอสมุดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ จำนวน 164 เครื่อง โดยผู้ใช้บริการต้องมี Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้กำหนดให้

     ขั้นตอนการใช้บริการผู้ใช้บริการต้องทำการจองใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเทอร์เน็ตได้โดยสามารถจองได้ผ่านทางเว็บเพจของสำนักหอสมุดที่ http://kulcreserve.lib.ku.ac.th/bsku4/front/index.php?idbook=internet  นอกจากนี้ยังมีระบบการพิมพ์งานด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติผู้ใช้ต้องซื้อ pin code ก่อนสั่งพิมพ์


เวลาการให้บริการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.30 น.


ผู้ที่สามารถใช้บริการได้ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใช้บริการได้ที่ ห้องอินเทอร์เน็ตชั้น1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ