บริการพื้นที่นั่งอ่านให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ในบรรยากาศการเรียนรู้ ภายใต้สภาพธรรมชาติที่ประหยัดพลังงาน ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว มีสัญญาณ Wifi ครอบคลุมและมีเวทีในบริเวณห้องสมุดในสวน เปิดให้กับนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมและการแสดงดนตรีในสวน นอกจากนี้ ยังมีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในสวนด้วย


ขั้นตอนการใช้บริการผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือบัตรสมาชิกประเภทบุคคลภายนอกไม่เช่นนั้น จำเป็นต้องซื้อคูปองเพื่อเข้าใช้บริการ

เวลาการให้บริการตามเวลาเปิดทำการของห้องสมุด

ผู้ที่สามารถใช้บริการได้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคคลทั่วไป

ใช้บริการได้ที่ ห้องสมุดในสวน ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ