research030263   

สำนักหอสมุด เปิดให้บริการ “Research Square” เพื่อการศึกษา และค้นคว้าวิจัย บริเวณชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งกำหนดไว้เป็นเขตงดใช้เสียง (Quiet Zone) สำหรับนิสิต อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบริการ Internet Wifi และ อุปกรณ์ปลั๊กต่อทุกที่นั่งเดี่ยว ผู้ใช้บริการสามารถยืมคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อปหรือแท็ปเล็ตมาใช้บริการที่โซนนี้ได้ จำนวน 4 โซน ประกอบด้วย

 

Zone

จำนวนที่นั่ง

หมายเหตุ

K

32

K1 – K32

U

32

U1 – U32

L

18

L1 – L18

C

 3 ห้อง

(ห้องศึกษากลุ่ม)

    
     พร้อมบริการ Internet Wifi และ อุปกรณ์ปลั๊กต่อทุกที่นั่งเดี่ยว ผู้ใช้บริการสามารถยืมคอมพิวเตอร์ แลปทอปหรือแทปเลตมาใช้บริการที่โซนนี้ได้ตลอดวัน เวลาการให้บริการ

 

วัน

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

ช่วงปิดภาคการศึกษา

จันทร์ - ศุกร์   

08.30 - 19.30 น.

08.30 - 16.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 

11.00 - 18.30 น.

ปิดบริการ


     ขั้นตอนการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับคีย์การ์ดในการเข้าออกใช้บริการพื้นที่ส่วนนี้ ณ เคาน์เตอร์อินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

**หมายเหตุ** นิสิตระดับปริญญาตรีสามารถใช้บริการได้ที่ Zone K เท่านั้น Zone U L C สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ห้องศึกษากลุ่มโซน C สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป