สถานที่ : ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
บริการ:
       --ให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการสืบค้น และบริการทุกประเภทของสำนักหอสมุด และช่วยเหลือในการสืบหาสารสนเทศทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิตอล
       --บริการยืม / สำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
       --บริการฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล
       --บริการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์ เช่น ค่าควอไทล์ (Q) ค่า SJR เป็นต้น 
       --บริการหนังสือระหว่างดำเนินการ (Cataloging)
       --บริการเครื่องสืบค้นวิทยานิพนธ์สำหรับบุคคลภายนอก
       --บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและการใช้โปรแกรม Endnote
       --บริการตรวจการลักลอกด้วยโปรแกรม Turnitin
       
เวลาทำการ : ตามเวลาเปิด-ปิดของห้องสมุด

ติดต่อเรา : โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123; Mobile: 092-525-1575

==> ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือ

 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ