ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือที่ยืมออกได้ ณ เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนเล่มและระยะเวลาการยืม ตามระเบียบการยืมของห้องสมุด ทรัพยากรห้องสมุด เช่น หนังสืออ้างอิง วารสารและหนังสือพิมพ์ใช้ได้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น ผู้ยืมหนังสือจะต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดที่ไม่หมดอายุ


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ