สำนักหอสมุดมีบริการตู้รับฝากของ 3 รูปแบบคือ
แบบที่ 1 ตู้รับฝากของแบบอัตโนมัติ

 •   บริเวณทางเข้าชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยโชติ (ตึกใหม่ 75 ช่อง)
 •  บริเวณทางเข้าชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ (ตึกเก่า 45 ช่อง)


แบบที่ 2 แลกบัตรนิสิตเพื่อรับกุญแจล็อคตู้เอง

 •   บริเวณทางเข้าชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยโชติ (ตึกใหม่ 15 ช่อง)

แบบที่ 3 Smart Locker by SCB

 • ลานอเนกประสงค์ (อาคารเทพฯ 20 ช่อง)

แบบที่ 1. ตู้รับฝากของแบบอัตโนมัติ


วิธีการใช้ Locker แบบอัตโนมัติ

 1. เลือกตู้ที่ปุ่มจับอยู่ในตำแหน่ง “OPEN” ใส่สิ่งของที่ต้องการเก็บในตู้ อย่าเพิ่งปิดตู้ล็อคเกอร์
 2. ตั้งรหัส 4 ตัว ควรเป็นรหัสที่จำง่าย เช่น รหัส ATM , ปีเกิด
 3. ปิดประตู หมุนปุ่มจับให้อยู่ในตำแหน่ง “CLOSE” ระวังอย่าให้นิ้วมือไปถูกรหัส เพราะอาจทำให้รหัสคลาดเคลื่อนได้
 4. ลบรหัสที่ตั้งไว้ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบว่ารหัสที่ตั้งไว้เป็นหมายเลขใด

วิธีการเปิด Locker

 1. หมุน รหัสตามที่ตั้งไว้แต่แรก
 2. หมุนปุ่มจับให้อยู่ในตำแหน่ง “OPEN” ประตูจะสามารถเปิดได้

*** หากขัดข้องหรือมีปัญหาเปิดตู้ไม่ออก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่**

 

ข้อปฏิบัติ :

 1. ไม่รับฝากข้ามวัน หากเกินจะปรับวันละ 30 บ.
 2. หากไม่ติดต่อรับของคืนภายใน 1 เดือน จะทำการจำหน่ายออก
 3. โปรดนำสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วย เพื่อป้องกันการสูญหาย

 

แบบที่ 2. แบบแลกบัตรนิสิตเพื่อรับกุญแจล็อคตู้เอง (15 ช่อง)

มีวิธีการใช้ดังต่อไปนี้

 1. นิสิตลงชื่อในสมุดทะเบียน
 2. แลกบัตรไว้เพื่อรับกุญแจ และล็อคตู้เอง
 3. เมื่อใช้เสร็จแล้ว ลงเวลาคืนกุญแจ รับบัตรคืน


ข้อปฏิบัติ :

 1. ไม่รับฝากข้ามวัน หากเกินจะปรับวันละ 30 บ.
 2. หากไม่ติดต่อรับของคืนภายใน 1 เดือน จะทำการจำหน่ายออก
 3. โปรดนำสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วย เพื่อป้องกันการสูญหาย

 

 

แบบที่ 3 Smart Locker by SCB


      ให้บริการ ชั้น 1 ลานกิจกรรม อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (20 ช่อง) โดยความดูแลของบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่สํานักหอสมุด ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามวิธีการข้างตู้ ซึ่งมีเงื่อนไขค่าใช้จ่ายเป็นไปตามโปรแกรมที่ SCB กําหนดไว้ เจ้าหน้าที่จะอํานวยความสะดวกในกรณีผู้ใช้บริการไม่มีบัตร แต่ต้องการเปิดตู้เพื่อนําของออก (เงื่อนไข
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่ SCB กําหนด)