สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆของสำนักหอสมุด ณ จุดบริการ ดังนี้


โทรศัพท์ : 0 2942 8616  สายใน 611477, 611481

บริการ เบอร์ต่อ
การสมัครสมาชิก / ต่ออายุ/ ปลอดหนี้ 126
ยืม-คืนหนังสือ ยืมต่อ 126
ยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ (CD, VCD) 251
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 226
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 123
สายตรง: 092-525-1575
บริการนำส่งหนังสือและบทความวิชาการ (Service Delivery) 228
บริการยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด 217, 123
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 215, 223
บริการอินเตอร์เน็ต 139
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 139
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop Loan Service) 141
Eco Library 125
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 346
เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก อาคารช่วงเกษตรศิลปการ  124
เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 137

อีเมล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ