บริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1

 


บริการ Language on Demand ชั้น 2

 

บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม ชั้น 3
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

 

บริการห้องศึกษาเดี่ยวชั้น 3  
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ