ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2562

หนังสือ ชีวสถิติเชิงพรรณาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของชีวสถิติและโครงสร้างของประชากร พฤติกรรมสุขภาพและการศึกษาทางระบาดวิทยา
ความหมายของและประเภทของสถิติ การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ สมมติฐานและการกำหนดสมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการ
หาตำแหน่งของข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางสถิติที่ใช้ในการกระจายของข้อมูล การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
Call No. QH323.5 .พ38

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website