ศาสนากับความรุนแรง / บรรณาธิการโดย ปรีดี หงษ์สตัน และ อัมพร หมาดเด็น, กรุงเทพฯ : Illuminations editions, 2562

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือว่าด้วยสันติวิธีที่มีเป้าหมายเพื่อหาสูตรสำเร็จในการลดความรุนแรง และไม่สามารถตอบคำถามที่ว่า ศาสนาใดมีความรุนแรงมากที่สุด แต่เป็นการพยายามทำความเข้าใจ
ศาสนาและความรุนแรงที่อาศัยการรวบรวมความจากผู้ที่สังเกตการณ์เหตุการณ์จากสถานที่และเวลาอันหลากหลายให้มากที่สุด ด้วยการระดมข้อเขียนจำนวมาก ที่จะทำให้เราเริ่มเห็นภาพความสัมพันธ์
ระหว่าศานากับความรุนแรง เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1)ประวัติศาสตร์ / ศาสนา / ความรุนแรง: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เรื่อง จากพหุนิยมอาณานิคมสู่พหุวัฒนธรรมนิยม
หลังอารานิคม: บทสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยชาติพันธุ์และควาเป็นพลเมืองในมาเลเซีย 2) ประวัติศาสตร์ / ศาสนา / ความรุนแรง: เอเชียใต้ เช่น เรื่อง ชาวซิกข์และปฏิบัติการสันติวิธี
3) ประวัติศาสตร์ / ศาสนา / ความรุนแรง: บ้าน เช่น เรื่อง มโนทัศน์ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในชายแดนใต้

Call No. BL65.V55 .ศ28

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด