กาแฟโครงการหลวง : กาแฟของพ่อหลวง / พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2561

หนังสือ กาแฟโครงการหลวง : กาแฟของพ่อหลวง เล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนากาแฟอราบิก้าของโครงการหลวง เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการปลูกบนที่สูงและการเข้าสู่อุตสาหกรรม
แปรรูปและการตลาด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา ณ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน และศูนย์พัฒนาพื้นที่สูง บ้านแม่โถ บ้านสามหมื่น บ้านพุย บ้านแม่สาใหม่ บ้านขุนวาง
และบ้านหนองหล่ม เป็นต้น พบว่าการปลูกกาแฟของโครงการหลวงส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่สูงเป็นอย่างมาก ด้วยศักยภาพและความสามารถในการปลูกบนที่สูงที่เหมาะสมในระบบเกษตรป่าไม้ อัน
เป็นผลสอดคล้องกับพระราชดำริพระราชทานเรื่อง "การปลูกพืช 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง" เนื้อหาในเล่มเล่าถึงการพัฒนากาแฟโครงการหลวงอย่างครบวงจร และเอื้ประโยชน์ต่อการพัฒนาที่สูงอย่าง
ดียิ่ง จึงได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น "กาแฟของพ่อหลวง"

Call No. HD9199.T352 .พ12

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

 


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ