2letter to my son 0001

 / รัตตัญญู [นามแฝง], กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2561

หนังสือ จดหมายถึงลูก เล่มนี้ เป็นงานเขียนแนวธรรมะสอดแทรกเข้าไปในรูปแบบจดหมายที่พ่อเขียนถึงลูกวันละ 1 ฉบับ เป็นเหมือนกับบันทึกไดอารี่ประจำวัน ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชีวิตของวิญญูชนเช่นเราๆ เชว่าด้วยเรื่องรัก ซึ่งมีทั้งรักตัวเอง รักพ่อรักแม่ รักเขา รักไม่มีเงื่อนไข รักแท้ การเลือกคู่ครอง ว่าด้วยเรื่องเวลา ว่าด้วยเรื่องความซื่อสัตย์ ความเกียจคร้าน
ความอยาก ว่าด้วยการเป็นคนดี ตั้งอยู่ในพรหมวิหารสี่ มีความกรุณาต่อเพื่อร่วมโลก ว่าด้วยเรื่องครอบครัว เป็นต้น

Call No. PL4209.4 .ช112

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด