criminal sue

มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา : บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... และกรณีศึกษาต่างประเทศ / ศิริชัย วิชชุวัชรกร, กรุงเทพฯ : สถาบันประ
ปกเกล้า, 2561

เนื้อหาของหนังสือ มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา : บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... และกรณีศึกษาต่างประเทศ เล่มนี้มาจากรายงานการวิจัย
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ...เพื่อวิเคราะห์พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... ในแง่ ทฤษฎี แนวคิด และหลักการสาระสำคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติฯ และมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาในต่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติฯ เช่น การกำหนดประเภทความผิดที่เหมาะสมใน
การนำมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญามาใช้ ระยะเวลาในการชลอการฟ้อง การริบทรัพย์ของกลาง เป็นต้น

Call No. KPT4610 .ศ37

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด