hamp

กัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน / รวบรวมและเรียบเรียง พินิจ จันทร และคณะ, กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2562

หนังสือเรื่อง กัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกัญชง การปลูก และประโยชน์จากส่วนต่างๆของกัญชง เช่น
ใบ เปลือก เส้นใย แกน และเมล็ด ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหาร

Call No. SB255 .พ35

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด