finance risk

การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงิน / เกียรติมา ศรีอุดม, กรุงเทพฯ : ก. ศรีอุดม, 2562

หนังสือ การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงิน เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในทางธุรกิจ การเงิน สภาพคล่อง การตลาด บุคคล สินเชื่อฅการ
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์และตลาดทุนต่างประเทศ รวมทั้งการใช้จริยธรรมในการบริหารความเสี่ยง

Call No. HD30.22 .ก66

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ