line for business

คู่มือการทำธุรกิจบนไลน์ / มัณฑิตา จินดา, กรุงเทพฯ : ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย), 2562

หนังสือ คู่มือการทำธุรกิจบนไลน์ เล่มนี้สอนการตั้งค่า สร้างบัญชี เพิ่มลูกค้า จัดการไลน์ทั้งข้อความทักทาย ข้อความตอบกลับ สำรองข้อมูลแชท การจัดการโปรโมชั่น เช่น คูปอง บัตร
สะสมแต้ม การจัดการการขาย เช่น การตรวจสอบแพ็กเกจและการชำระเงิน ฯลฯ ทั้งหมดนี้สอนด้วย รูปภาพและคำอธิบายสั้นๆ เข้าใจง่าย

Call No. HF5415.1265 .ม114

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด