multiculture of Asian

แนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน / ณัฐพร ไทยจงรักษ์ ... [และคนอื่นๆ], กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559

การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ประเทศและประชาชนอาเซีย โดยการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนะรรมอาเซียนผ่านหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เป็นกลไก
สำคัญอันหนึ่ง หนังสือเล่มนี้เล่าถึงการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN ในการพัฒนาหัลกสูตรของโรงเรียนต้นแบบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้นโยบายของ
โรงเรียนในโครงการ การวิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ ข้อสรุปของแต่ละโรงเรียน

Call No. HM1271 .น77

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด