multiculture of Asian

แนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน / ณัฐพร ไทยจงรักษ์ ... [และคนอื่นๆ], กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559

การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ประเทศและประชาชนอาเซีย โดยการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนะรรมอาเซียนผ่านหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เป็นกลไก
สำคัญอันหนึ่ง หนังสือเล่มนี้เล่าถึงการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN ในการพัฒนาหัลกสูตรของโรงเรียนต้นแบบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้นโยบายของ
โรงเรียนในโครงการ การวิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ ข้อสรุปของแต่ละโรงเรียน

Call No. HM1271 .น77

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website