reading literacy

แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน / สันติวัฒน์ จันทร์ใด ... [และคนอื่นๆ], กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน เล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาประกอบด้วย การทำความเข้าใจเรื่องการอ่าน ด้านความหมาย องค์ประกอบ และการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน จำนวน 5 ชุด เพื่อให้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ และเฉลยแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน

Call No. LB1050.46 .บ75

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

 


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ