mind body medicine

ปรับใจ เยียวยากาย / วิโรจน์ ตระการวิจิตร, สุภัฏ สิกขชาติ, กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2562

หนังสือ ปรับใจ เยียวยากาย เล่มนี้แนะนำการแพทย์สายจิต ซึ่งใช้ศิลปะการบำบัดทั้ง 4 แขนง ในการรักษาโรค ได้แก่ การวาดภาพ การเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ดารวิ่ง โยคะ ชี่กง
การเล่นดนตรี การเขียน และการเล่นละคร สามรถช่วยเยียวยา รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยที่เป้นโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับการแพทย์สายหลัก จะทำให้ผลการรักษาดีขึ้นมาก

Call No. R733 .ว372

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด