megic water

น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 / เรียบเรียง ปรัชญา ปานเกตุ, กรุงเทพฯ :
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2562

หนังสือ น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จัดทำโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่ได้รับมอบ
หมายให้รับผิดชอบหลักในพระราชพิธีเบื้องต้น ในพระราชพธีบรมราชาภิเษก อันได้แก่ พิธรพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษกและน้ำสรงมรุธาภิเษก พิธีเวียนเทียนสมโภช พิธีเสกน้ำ
พระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงมรุธาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม และจาก
พระวิหารหลวง ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Call No. DS570.6.V3 .ป171

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ