2circulareconomy

หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทุกคนควรรู้ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
ปทุมธานี : กระทรวง, 2562

หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ตอน Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทุกคนควรรู้ เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อ
ให้เห็นความสำคัญที่ประเทศไทยต้องดำเนินการภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนของโลก เนื้อหานำเสนอควาหมายและความ
สำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศต่างๆ การขับเคลื่อนหลักการ 3Rs สู่ 5Rs แนวทางการจัดการขยะหรือของเสียด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการขยะ เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมนุเวียน เทคโนโลยีฟื้นฟูและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

Call No. Q111 .ห15 ล.15

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website