coding theory

ทฤษฎีรหัส / พัฒนี อุดมกะวานิช, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560

ทฤษฎีรหัสเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์สร้างรหัสที่เชื่อถือได้ในแง่การที่สามารถตรวจสอบพบ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่กำหนด
และใช้สะดวกในแง่การเข้ารหัสและถอดรหัสได้ง่าย ทฤษฎีรหัสแบ่งตามความต้องการใช้ได้หลายสาขา แต่ในที่นี้สนใจทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต คณิตศาสตร์ที่ใช้ ได้แก่ พีชคณิตเชิงเส้น
และพีชคณิตนามธรรม เนื้อหาในหนังสือ เช่น รหัสตรวจพบข้อผดพลาด และรหัสแก้ไขข้อผิดพลาด รหัสเชิงเส้นฐานสอง ศึกษารหัสเชิงเส้นบนฟีลด์ เป็นต้น

Call No. QA268 .พ113 2560

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ