2islam and politic

อิสลามกับการเมือง / สามารถ ทองเฝือ, ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2562

หนังสือ อิสลามกับการเมือง เล่มนี้ช่วยอธิบายให้เห็นถึงหลักการที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของการพูดถึงที่มาที่ไปของอำนาจ อันเกิดจากทางด้านทฤษฎีที่มีรากฐานมารองรับจาก|
อัลกุรอานและซุนนะห์ หรือแบบฉบับของท่านศาสดา จนถึงการพูดถึงเรื่องสงครามและสันติภาพในท้ายบท การกล่าวถึงการก่อกำเนิดขององค์สมัยใหม่ที่ตอบรับกับโลกสมัยใหม่ที่เรา
เรียกกว่า องค์กรความร่วมมืออิสลาม ที่นับเป็นองค์กรทางการเมืองของโลกมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด หนังสือเล่มนี้ยังชวนให้ผู้อ่านได้พิจารณาหลักการเบื้องต้นของอิสลามกับการเมือง
หลักฐานทางความคิด ความเชื่อ ที่เป็นวิถีชีวิตและโลกทัศน์ของมุสลิม

Call No. BP173.7 .ส26

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด