2international investment policy

การออกไปลงทุนในต่างประเทศของประเทศไทย : ผลกระทบและนโยบายที่พึงมี / ผู้เขียน ธนะพงษ์ โพธิปิติ ... [และคนอื่นๆ] ;
บรรณาธิการ กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, อาภากร นพรัตยาภรณ์, กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560

หนังสือ การออกไปลงทุนในต่างประเทศของประเทศไทย : ผลกระทบและนโยบายที่พึงมี เล่มนี้เกิดจากชุดโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของ
ประเทศไทย ในส่วนหนังสือเล่มนี้มุ่งศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับ ผลกระทบของการออกไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนโยบายการส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่างประเทศที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่างประเทศโดยประกอบด้วยงานวิจัย 4 เรื่อง คือ 1) ผลกระทบการลงทุนทางตรงขา
ออกในต่างประทศต่อการส่งออกและมูลค่าเพิ่มที่ส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจไทย 2) การศึกษาผลกระทบของการลงทุนทางตรงของไทยในต่างประเทศต่อตลาดแรงงานในประเทศ
ในระดับภาคเศรษฐกิจ 3) การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและโครงสร้างองค์กรส่งเสริมลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก และ 4) โครงสร้างพื้นฐานและการออกไปลงทุนทางตรงใน
ต่างประเทศ

Call No. HG5750.55 .ก275

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website