2international investment policy

การออกไปลงทุนในต่างประเทศของประเทศไทย : ผลกระทบและนโยบายที่พึงมี / ผู้เขียน ธนะพงษ์ โพธิปิติ ... [และคนอื่นๆ] ;
บรรณาธิการ กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, อาภากร นพรัตยาภรณ์, กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560

หนังสือ การออกไปลงทุนในต่างประเทศของประเทศไทย : ผลกระทบและนโยบายที่พึงมี เล่มนี้เกิดจากชุดโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของ
ประเทศไทย ในส่วนหนังสือเล่มนี้มุ่งศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับ ผลกระทบของการออกไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนโยบายการส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่างประเทศที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่างประเทศโดยประกอบด้วยงานวิจัย 4 เรื่อง คือ 1) ผลกระทบการลงทุนทางตรงขา
ออกในต่างประทศต่อการส่งออกและมูลค่าเพิ่มที่ส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจไทย 2) การศึกษาผลกระทบของการลงทุนทางตรงของไทยในต่างประเทศต่อตลาดแรงงานในประเทศ
ในระดับภาคเศรษฐกิจ 3) การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและโครงสร้างองค์กรส่งเสริมลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก และ 4) โครงสร้างพื้นฐานและการออกไปลงทุนทางตรงใน
ต่างประเทศ

Call No. HG5750.55 .ก275

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ