2research method in information system

ระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562

หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดทวิจัยทางธุรกิจและการจัดการระบบสารสนเทศ จากประสบการณ์และการทำงานวิจัยของผู้เขียน โดยเนื้อหา
เป็นไปตามขั้นตอนการวิจัย คือ ภาพรวมเบื้อวต้นเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาหัวข้อการวิจัย การวิเคราะห์งานวิจัยในอดีต การสร้างทฤษฎีสำหรับงานวิจัย เครื่องมือวิจัย กลุ่มตัวอย่าง การ
วิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง การศึกษากรณีเฉพาะ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์และการสื่อสารงานวิจัย

Call No. H62 .น34 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด