2urban mobility

การสัญจรวิถีเมืองอย่างยั่งยืน / ภาวิณี เอี่ยมตระกูล, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561

การสัญจรวิถีเมืองมีความสำคัญกับการพัฒนาเมืองในบริบทต่างๆ ทั้งเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงมิติต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งบุคคล ชุมชน และสังคม
หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวางแผนด้านการสัญจรของเมือง และวิถีของการใช้ชีวิตคนเมืองประกอบเข้าด้วยกัน ตัวอย่างจากต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ
เพื่อเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของการพํฒนาระบบการสัญจรเมืองไปในทิศทางที่สร้างบรรยากาศแห่งการสัญจรที่เสมอภาค เป็นการแบ่งปันทั้งการใช้พื้นที่ และ
รูปแบบการเดินทางเพื่อนำไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื้อหาเริมต้นจากปัญหากระบวนการพัฒนาเมือง รูปแบบของเมือง ระบบการขนส่งสาธารณะการออกแบบเพื่อผู้สัญจร
ความปลอดภัย การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในการสัญจร การเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม เป็นต้น

Call No. HT170 .ภ271

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด