civil concious

การสร้างสำนึกพลเมือง / ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และจารุวรรณ แก้วมะโน, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558

หนังสือ การสร้างสำนึกพลเมือง นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูและผู้สนใจสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ด้วยการ
พยายามสร้างเครื่องมือหรือกลไกเพื่อใช้ในการสร้างสำนึกพลเมืองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการให้ความรู้เสริมทักษะและลงมือปฏิบัติจริง ในหัวข้อต่างๆ เช่น กระบวนการสร้าง
สำนึกเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะกับนโยบายสาธารณะ ด้วยการระบุปัญหา การเลือกปัญหา การลงพื้นที่เก็บข้อมูล การจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะ เป็นต้น

Call No. JF801 .ศ46

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website