Innovation Research


Success Strory

Endnote เป็นโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม โดยบริษัท Thomson Reuters (ปัจจุบัน Clarivate) ใช้ในการจัดการบรรณานุกรม โดยจัดเก็บรายการในรูปแบบของฐานข้อมูล สามารถสืบค้น แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ รวมทั้ง Import ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ และ Export รายการบรรณานุกรมออกไปได้ รวมทั้งสามารถแทรกและสร้างรายการอ้างอิง (Reference) ในรูปแบบต่างๆ (Style) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. บอกรับ Endnote เวอร์ชั่น X9 โดยนิสิตและบุคลากร มก. สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด--[Endnote for KU]


EndNote is the industry standard software tool for publishing and managing bibliographies, citations and references on the Windows and Macintosh desktop.

 

Endnote Endnote Clinic
--ดาวน์โหลด Output Style เพิ่มเติม  [ตัวอย่าง] --Contact librarians for consult or training
--ตั้งค่าให้แสดงชื่อย่อ-ชื่อเต็มของวารสาร   Endnote Online
--ตั้งค่าตัวอักษรให้แสดงผลภาษาไทย (Display Fonts) --Create Account
--Endnote ไม่ปรากฎใน MS Word (Endnote Add-Ins) --User Guide
--Endnote Find Full Text --Sync with Endnote Desktop
   
การนำข้อมูลเข้า Endnote Library  
--ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงประเภทต่างๆ  
--Endnote with EDS  
--Endnote with Google Scholar  
--Endnote with Google Books  
--Endnote with PubMed  
--Endnote with Science Direct  
--Endnote with SpringerLink  
--Endnote with Taylor & Francis  
--Endnote with Wiley Online Library  
   
Endnote กับการเขียนอ้างอิง  
--การแทรกเชิงอรรถใน MS Word ด้วย Endnote  
--การอ้างอิงในเนื้อหา  
--การจัดทำบรรณานุกรม  
   User Guide

--Endnote (ฉบับย่อ)

--Web of Science & Endnote (Clarivate)

--Endnote Quick Reference

--Endnote User Guide

--Endnote Tutorial (Youtube)

--การใช้โปรแกรม Endnote โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร 

--คู่มือการใช้ Endnote X8


Links

-
-ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Endnote

--ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รูปแบบการเขียนอ้างอิงในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis)

--รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามคู่มือวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย สายวิทยาศาสตร์สังคม (กรณีไม่ใช้ระบบ iThesis) / จัดทำโดยคุณวิทวัส ช้างศร นิสิตปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์

--การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 / มสธ.


สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริการ โทร.  02 942 8616 ext 123 ; 218                           E-mail: lib_services @ku.ac.th
   

Gale Lingo ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน

ฐานข้อมูล Gale Lingo เป็นฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีเนื้อหาการเรียนมากกว่า 900 ชั่วโมง
 • มีแบบทดสอบ Placement Test เพื่อวัดระดับทักษะ Level ทีเหมาะสมกับผู้เรียน
 • ฝึกทักษะการพูดผ่านระบบ The Studio และ Speak2Me โดยให้ผู้เรียนบันทึกเสียงพูดผ่านไมโครโฟน ระบบจะประมวลผลและแจ้งคะแนนเป็นเปอร์เซนต์ พร้อมทั้งระบุคำหรือประโยคที่ควรแก้ไข
 • มีโจทย์หลายรูปแบบ ทั้งการดูคลิป หรือฟังเสียงแล้วตอบ การจับคู่ การพิมพ์โต้ตอบ


หมายเหตุ : ทำแบบทดสอบ Placement Test ทำได้ 1 ครั้ง เท่านั้น

ระยะเวลาบอกรับ: ม.ค.-ธ.ค. 2563

==>Tutorial


 

Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงระดับปริญญาเอก และรวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีวะต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทางยุโรปนอกจากนี้ยังให้แนวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละโปรแกรมวิชาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด อาทิเช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ TOEIC เป็นต้น หรือ การทดสอบในด้านอื่นๆ เช่น GMAT เป็นต้น


ฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเตรียมสอบและแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ

 • มีแนวข้อสอบ TOEFL, TOEIC และ U.S. citizenship สามารถดูผลคะแนนการทดสอบได้ทันที
 • มีแบบทดสอบที่มีชื่อเสียง เช่น GRE , GMAT , SAT , AP , NCLEX , PRAXIS
 • มีแบบทดสอบสำหรับกาารสอบเข้าศึกษาต่อระดับ High School, College, Career, Grad, และ International
 • ฝึกภาษาตามสายอาชีพงาน และทดสอบวิชาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิก (Career Assessment)
 • มี e-Books ให้อ่านเตรียมความพร้อมกว่า 60 เล่ม
 • ให้ข้อมูลแนะแนวการศึกษา คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม แหล่งทุนการศึกษา รายชื่อสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 • มีบริการจัดทำ Resume แบบออนไลน์ โดยสามารถเลือก Template ได้อย่างหลากหลาย


==>Tutorial