หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, กรุงเทพฯ : กรมยุทธการทหารบก, [2561?]

หนังสือ หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธการ
ทหารบกครบรอบปีที่ 91 เนื้อหาในเรื่องหลักราชการซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวถึงคุณสมบัติอื่นๆอันมากกว่าความรู้ที่บุคคลพึงมี เช่น ความสามารถ
ความเพียร ไหวพริบ ความรู้เท่าถึงการ ความซื่อตรงต่อหน้าที่ ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป ความรู้จักนิสัยคน ความรู้จักผ่อนผัน ความมีหลักฐาน ความจงรักภักดี ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมายเหล่านี้ยังคงเป็น
คุณสมบัติสำคัญที่บุคคลพึงมีแม้ในเวลาปัจจุบัน

Call No. PL4209.M6 .ม1213

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด