ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง / วิภาวี บริบูรณ์, กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2562

เนื้อหาในหนังสือ ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง เล่มนี้นำเสนอวิธีการเรียนวิธีการเขียนรูปมนุษย์ในงานศิลปะไทยวิธีใหม่ เป็นวิธีที่พยายามเทีบเคียงกับงานศิลปะตะวันตก เพื่อให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนศิลปะในในช่วงเวลาปัจจุบัน เน้นความเข้าใจเป้นหลัก ในบทแรกๆ วิธีการคือหยิบเอาตัวอย่างงานและบางวิธีการของตะวันตกมาเทียบกับของไทย โดยมีคำอธิบายกำกับแต่ละหน้า
แต่ละหมวดหมู่ เริ่มต้นจากการเขียนหน้าคน สัดส่วนรูปคนในจิตกรรมไทย มือ และเท้า การวางโครงท่าทาง การเขียนมนุษย์ ลิง และยักษ์ โครงร่างยักษ์และลิง การเขียนมือเท้ายักษ์และลิง
องค์ประกอบของเส้น องค์ประกอบในพื้นที่จำกัด และองค์ประกอบในพื้นที่ไม่จำกัด

Call No. ND1021 .ว36 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด