ทางเลือกของประเทศไทย / ศิริภูมิ, กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2562

หนังสือ ทางเลือกของประเทศไทย ได้อธิบายให้เห็นสถานการณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย ที่มีผ่านมามี 2 รูปแบบ คือ แบบ
parliamentarian Democracy ที่กำนดให้การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา เข้ามาใช้ทั้งอำนาจบริหารประเทศ และอำนาจนิติบัญญัติ อันก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น ธุรกิจการเมือง รัฐสภาไม่สามารถทำหน้าที่
ตรวจสอบ กำกับดูแลและควบคุมฝ่ายบริหารได้ เกิดความแตกแยกในหมู่คนไทย ดังนั้นรูปแบบที่ 2 คือ การปฏิวัติรัฐประหารจึงเกิดขึ้น เพื่อแก้ไขสถานการณ์ เพื่อรักษาชาติให้อยู่ในความสงบ แต่การใช้
อำนาจบริหารโดยฝ่ายความมั่นคง มิได้ผ่านการตรวจสอบความคุมเช่นกัน นานาประเทศไม่ให้การยอมรับ และก็เกิดปัญหาคอร์รัปชั่นไม่แตกต่างกัน ผู้เขียนจึงเสนอทางเลือกหรือรูปแบบที่สาม ที่ควร
เป็นการเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหาร(ที่ไม่ใช่ประมุขของรัฐ) นั่นคือการเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างให้เกิดการแบ่งแยกอำนาจและวางดุลแห่งอำนาจสามทั้งสามอย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้รวบรวบมความ
ที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นในโอกาสต่างๆ เช่น บทความเกี่ยวกับการเมืองและการสร้างชาติ (13 ตอน) บทความเรื่องคนไทยอย่าฆ่ากันเองเพราะนักการเมือง (4 ตอน) และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรา
ควรเอาปิ้ปคลุมหัวเดินกันหรือยัง (9 ตอน)

Call No. Z7165.T35 .ศ37

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด