หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

หนังสือ หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา เล่มนี้พัฒนามาจากบทความและเอกสารคำสอนในวิชาหลักการอุดมศึกษา ในโครงการปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยกล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา หลักสูตรระดับอุดมศึกษา การดำเนินการสอนในระดับอุดมศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ รวมทั้งกล่าวถึงบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการอุดมศึกษา ทั้งผู้เรียนในแง่การเรียนการสอน ผู้สอนในแง่ผลงานทางวิชาการ สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข ผู้บริหารการศึกษาในแง่การพัฒนางานทางวิชาการ
ความเป็นผู้นำในสถาบันอุดมศึกษา การบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต

LC191.98.T35 .พ93 2562 

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ