หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

หนังสือ หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา เล่มนี้พัฒนามาจากบทความและเอกสารคำสอนในวิชาหลักการอุดมศึกษา ในโครงการปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยกล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา หลักสูตรระดับอุดมศึกษา การดำเนินการสอนในระดับอุดมศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ รวมทั้งกล่าวถึงบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการอุดมศึกษา ทั้งผู้เรียนในแง่การเรียนการสอน ผู้สอนในแง่ผลงานทางวิชาการ สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข ผู้บริหารการศึกษาในแง่การพัฒนางานทางวิชาการ
ความเป็นผู้นำในสถาบันอุดมศึกษา การบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต

LC191.98.T35 .พ93 2562 

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website