พลังงานกับชีวิต / สุภาวดี น้อยน้ำใส, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

หนังสือ พลังงานกับชีวิต เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู้ของนักศึกษาในกลุ่มวิชาการศึกษา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการใช้ประกอบการเรียนในด้านพลังงาน รวมรวมทฤษฎี
แนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานในรูปแบบต่างๆ พลังงานในระบบนิเวศ พลังงานสิ้นเปลือง พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อมกับ
พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

Call No. QC73 .ส46

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด