2public mind

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตสาธารณะของนิสิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ของนิสิตฯ จำแนกตามเพศ ชั้นปี และกลุ่มสาขา รวมทั้งศึกษาแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลการศึกษาพบว่า นิสิตฯ มีความเห็นต่อจิตสาธารณธะโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด

Call No. BF723.C5 .จ35

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด