2Thai dipromacy history

ประวัติศาสตร์การทูตไทย, กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2561

หนังสือ ประวัติศาสตร์การทูตไทย เล่มนี้ เล่าเรื่องการทูตของประเทศไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ทั้งในแง่การทูตกับประเทศรอบด้าน และการทูตกับประเทศห่างไกล เช่น
ประเทศตะวันตก ความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งด้าน ศาสนา การค้าขาย การเมือง ประเพณีการรับราชทูตสมัยสุโขทัยและอยุธยา การทูตสมัยกรุงธนบุรีที่เน้นการเฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็น
สำคัญ และการทูตสมัยรัตนโกสินทธ์ที่มีรายละเอียดในแต่ละรัชกาล เช่นการปฏิรูปแนวทางการทูต การการจัดทำสนธิสัญญาพระราชไมตรี แนวปฏิบัติต่อกงสุลที่มาประจำประเทศไทย
การแต่งตั้งผู้แทนทางการกงสุลกิตติมศักดิ์ การสถาปนาและการแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กับต่างประเทศ การทูตในสมัยสงครามต่างๆ เช่นสงครามโลก

Call No. DS575 .ป1711

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ