2 5 have

ร้อยเรื่องเล่า ตอน การฑูต 5 มี / โดย กระทรวงการต่างประเทศ, กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2562

หนังสือ ร้อยเรื่องเล่า ตอน การฑูต 5 มี เล่มนี้รวบรวมผลงานสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2559-2561โดยร้อยเรียงเรื่องเล่าแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ด้านตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้
ประเทศไทบและประชาชนไทยได้รับประโยชน์จากการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทย ดังนี้ 1)มีความมั่งคง 2)มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน 3)มีาตรฐานสากล 4)มีสถานะและเกียรติภูมิ
และ 5)มีพลัง ซึ่งมิได้ครอบคลุมเพียงมิติด้านการเมืองระหว่าประเทศเพียงอย่างเดียวแต่ยังทวีความสำคัญรอบด้าน ไม่ว่าจะด้านความมั่งคง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม โดยการทำงานภายใต้แนวคิด "ทีมประเทศไทย" เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการต่างประเทศในทุกมิติ

Call No. JZ1405 .ร19

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด