SEEEM

SEEEM : มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, กรุงเทพฯ :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2562

SEEEM คือการแปลงโฉม STEM ที่เอา Economics และ Ecology มาแทน Technology ดวยความเชื่อว่าเป้าหมายการศึกษาเป็นวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์มากกว่าวัฒนธรรม
เทคโนโลยี วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์คือการเข้าใจเหตุและผลตามความเป็นจริงของธรรมชาติ เป็นความต้องการทราบเหตุ เพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฎการณ์แห่งผล ส่วนวัฒนธรรม
เทคโนโลยีต้องการเพียงเสพส่วนผลโดยไม่สนใจเหตุอันเป็นที่มา เมื่อเอา Economics และ Ecloogy มารวมกันกับ Engineering เพื่อการพัฒนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
เป็นกระบวนการของชีวิตมากขึ้นหนังสือประกอบด้วย 8 บท คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญากับความพยายามเปลี่ยนแปลงการศึกษา การใช้ความคิดทางวิทยาศาสตร์
เป็นฐานในโครงงานฐานวิทยาศาสตร์ ด้วยความเข้าใจว่า ผลเกิดจากเหตุ การใช้ความคิดเชิงระบบกลไกจะเห็นสรรพสิ่งล้วนสัมพันธ์กันหมดและเคลื่อนไหวเป็นพลวัต ระบบธรรมชาติคือ
ระบบอินทรีย์ แต่เราสร้างระบบกลไกการพัฒนา และเพลินกับการพัฒนาจนห่างจากโลกอินทรย์และออกห่างจากความสมดุล เมื่อมนุษย์เอาความรู้เชิงกลไกมาดัดแปลงธรรมชาติเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ วิทยาศาสตร์จึงมีคุณค่าทางเศราฐกิจและอำนาจ และเป็นที่มาของสะเต็มศึกษา การอยู่ร่วมกันได้ของโลกสองโลกโดยหลักสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และเมื่อห่วงภูมิคุ้มกันถูกตีความใหม่ว่าเป็น ภูมิคุ้มกันทางความคิด ทำให้เกิดความรู้เท่าทัน และการเล่าถึงโครงการ SEEEM

Call No. LB1028.38 .ส44

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ