goat milk

น้ำนมแพะ / โดย พัชรินทร์ ภักดีฉนวน, ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2561

หนังสือ น้ำนมแพะ เล่มนี้กล่าวถึง องค์ประกอบทางเคมีในน้ำนมแพะ ทั้งสารอาหารหลักและสารอาหารฟังก์ชั่น คุณภาพและการเสื่อมสภาพของน้ำนมแพะ การเกิดกลิ่นสาบและวิธีลด
กลิ่นสาบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ ความคงตัวต่อความร้อน กฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำนมพาสเจอร์ไรซ์และสเตอริไลซ์ การแปรรูปไอศกรีม การแปรรูปเป็นนมผงและนม
เปรี้ยว และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การผลิตเนยแข็ง ครีม เนยเหลว โปรตีนเข้มข้น และการใช้น้ำนมเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง

Call No. SF388 .พ112

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ