QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

รวมแรงใจให้เธอ--เนปาล / องอาจ คล้ามไพบูลย์, กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558

หนังสือ รวมแรงใจให้เธอ--เนปาล เกิดจากการที่คณะสงฆ์ไทยที่ไปทำหน้าที่ พระธรรมฑูตสายอินเดีย-เนปาล และแพทย์อาสาจากแพทยสภา ที่มีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นแกนนำในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในวันที่25 เมษายน 2558 และนำข้าวของจากการบริจาคไป
มอบให้ผู้ประะสบภัย ผู้เขียนหนังสือเล่าประสบการณ์ที่ได้สัมผัสจากการร่วมอาสาครั้งนี้ ทั้งในแง่ของการสูญเสียของผู้ประสบภัย น้ำใจที่หลั่งไหลมาจากทุกทิศ การเผชิญแห่งดินไหวของคณะอาสา
สมัคร ความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนบนยอดเขา ตลอดจนความสุขใจของอาสาสมัคร

Call No.DS495.6 .อ12 

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • ทางเลือกของประเทศไทย

  ทางเลือกของประเทศไทย

 • การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

  การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

 • เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

  เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

 • การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3

  การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3

 • คู่มือแนวทางตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี

  คู่มือแนวทางตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี

 • ศาสนากับความรุนแรง

  ศาสนากับความรุนแรง

 • An introduction to the edible, poisonous and medicinal fungi of Northern Laos

  An introduction to the edible, poisonous and medicinal fungi of Northern Laos

 • การออกแบบระบบการเรียนการสอน

  การออกแบบระบบการเรียนการสอน

 • พลังงานกับชีวิต

  พลังงานกับชีวิต

 • กลยุทธ์การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์

  กลยุทธ์การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events