ปู่หม่อนล้านนา 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน รวบรวมและเรียบเรียง, กรุงเทพฯ : บ้านมงคล, 2561

หนังสือ ปู่หม่อนล้านนา 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เล่มนี้ค้นคว้าและเรียบเรียงขึ้นในโอกาสที่ ศาสตร์จารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มีอายุครบ 100 ปีบริปูรณ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยคำว่า "หม่อน" ในภาษาล้านนา แปลว่า "ทวด" จึงเป็นที่มาของคำว่า ปู่หม่อนล้านนา เนื้อหาของหนังสือคือ ชีวิตและผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ตั้งแต่เกิด ชีวิตวัยเยาว์ การเรียน การรับราชการ ความสนใจด้านภาษาและประวัติศาสตร์ การอ่านศิลาจารึก การทำงานวิชาการและการทำงานบริหาร ผลงานด้านภาษา จารึกและประวัติศาสตร์ ผลงานเพลง และมังรายศาสตร์

Call No. DS570.6.P2 .ร42

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด