ท่าเตียน : วัด วัง บ้าน ร้าน ตลาด และผู้คน / ดำรงพล อินทร์จันทร์ เรื่อง ; ศรัณย์ ทองปาน บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2558

หนังสือ ท่าเตียน : วัด วัง บ้าน ร้าน ตลาด และผู้คน เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย "โครงการวิจัยชุมชนโดยรอบสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติแห่งที่ 1 (ชุมชนท่าเตียน-ปากคลองตลาด)"ซึ่งงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนิทรรศการ "ท่าเตียน: กรุงเทพฯ บทที่ 1 " ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ชมได้เห็น ท่าเตียนว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร มีความสำคัญเช่นไรกับการเกิดและเติบโตของกรุงเทพฯ พื้นที่อันเกิดจากองค์ประกอบของ วัด วัง ตลาดและผู้คนแห่งนี้มีความสำคัญเพียงใดต่อประวัติศาสตร์ไทยและสมควรถูกพัฒนาต่อไปอยางไร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมือง
Call No. DS589.B3 .ด217

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด