QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 1/2019 
18-24 Nov 2019

Mon-Fri 8.00am-Midnight
Sat-Sun Close

View all opening hours

SciFinder N

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกรับฐานข้อมูล SciFinder และ Upgrade เป็นฐานข้อมูล SciFindern ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

 1. สามารถสืบค้นงานวิจัยทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี สูตรโครงสร้างทางเคมี และปฏิกริยาเคมีได้ง่ายในช่องทางการสืบค้นเพียงหน้าเดียว
 2. ลดปัญหาข้อมูลที่มากเกินไปด้วยเครื่องมือการค้นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ผลการสืบค้นที่ได้

 มีเนื้อหาและ Collection ที่ครอบคลุมการสืบค้นทั้ง ส่วนประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางเคมี ปฏิกริยาเคมี และข้อมูลอ้างอิง (รวมถึงการสืบค้นสิทธิบัตรแบบเอกสารเต็มรูปแบบ) สามารถสืบค้นได้รวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

การเข้าใช้งาน

 1. เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด ผ่าน EZproxy >> https://portal.lib.ku.ac.th/login
 2. ผู้ใช้เดิมที่มี Username และ Password ในการใช้งาน SciFinder อยู่แล้ว สามารถใช้ Username และ Password เดิมในการ Login เข้าใช้ SciFindern ได้ 

หากเข้าใช้งานครั้งแรกให้ลงทะเบียนก่อน โดย login EzProxy ก่อน ที่ URL https://portal.lib.ku.ac.th

*** การโอนย้ายข้อมูลจาก SciFinder มายัง SciFinder-n **

แนะนำให้ผู้ใช้ save answer และ alert ที่ Bookmark icon เพื่อโอนย้ายข้อมูล

migrate

*** หากมีคำถามเพิ่มเติมในการใช้งาน หรือ ต้องการการอบรมการใช้งาน สามารถสอบถามมาได้ที่ Line ID: @kulibrary ***


KU Library subscribed SciFinder database and updated to be SciFindern which equipped with attributes as following:

 1. Be able to search for chemical reference and chemistry related fields, chemical substance and reaction as easily as in a single search page.
 2. Reduce excessive data problems with search tools related to scientific research and analysis of search results.
 3. There is content and collection that covers searching both chemical composition, chemical properties, chemical reactions and references (Including full-text patent searches), also being able to search and gather information quickly.

How to access SciFindern

 1. Access via KU Library website and login EZproxy >> https://portal.lib.ku.ac.th/login
 2. Those who have username and password with SciFinder, you are able to use the same old username and password to access to SciFindern ได้

  In case of first time access, please register with SciFindern after you login EzProxy at https://portal.lib.ku.ac.th

 

*** How to migrate your data from SciFinder to SciFinder-n **

Please use function “save answer” and “alert” at Bookmark icon to migrate your data

migrate

*** For more information on how to use and training, please contact librarian via Line ID: @kulibrary ***

Books Recommendation

 • แนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน

  แนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน

 • จิตสำนึกแห่งพระเจ้า : ประสาทวิทยาศาสตร์ ศรัทธาและการแสวงหาจิตวิญญาณของมนุษย์

  จิตสำนึกแห่งพระเจ้า : ประสาทวิทยาศาสตร์ ศรัทธาและการแสวงหาจิตวิญญาณของมนุษย์

 • กลยุทธ์ฟักทองยัก

  กลยุทธ์ฟักทองยัก

 • การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ

  การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ

 • การใช้ดีเอ็นเอเพื่อการศึกษาวิวัฒนาการและโบราณคดีของวัวและสุกรเลี้ยง

  การใช้ดีเอ็นเอเพื่อการศึกษาวิวัฒนาการและโบราณคดีของวัวและสุกรเลี้ยง

 • พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

  พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

 • อีโก้และอิด

  อีโก้และอิด

 • กัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน

  กัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน

 • การสร้างคนคุณภาพแบบญี่ปุ่น

  การสร้างคนคุณภาพแบบญี่ปุ่น

   
 • ทฤษฎีและนโยบายการคลัง

  ทฤษฎีและนโยบายการคลัง

News & Events