QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 1/2019 
18-24 Nov 2019

Mon-Fri 8.00am-Midnight
Sat-Sun Close

View all opening hours

20190821 news turnitin

     สำนักหอสมุดเปิดให้บริการสำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรวจการคัดลอกบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ด้วยโปรแกรม Turnitin โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการดังนี้

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นที่ 1

เตรียมไฟล์บทความให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs, and plain text ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 MB และไม่เกิน 400 หน้า

ขั้นที่ 2

ส่งผลงานที่ต้องการตรวจได้ 2 วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

วิธีที่ 1

ส่งผลงานที่ต้องการตรวจไปที่ http://bit.ly/2lTOwCO

วิธีที่ 2

ส่งผลงานที่ต้องการตรวจจากอีเมลนนทรีของคุณ หรืออีเมลอื่นที่สะดวกและระบุข้อมูลดังนี้

 • นิสิต กรุณาระบุชื่อ ชั้นปี คณะ รหัสนิสิต และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
 • อาจารย์และนักวิจัย กรุณาระบุชื่อ คณะหรือหน่วยงาน สังกัดหรือภาควิชา และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

ขั้นที่ 3

รับผลการตรวจการคัดลอกภายใน 1 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8616 ต่อ 123 หรือ LINE @kulibrary

Books Recommendation

 • วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข

  วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข

 • กาแฟโครงการหลวง : กาแฟของพ่อหลวง / พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2561

  กาแฟโครงการหลวง : กาแฟของพ่อหลวง / พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2561

 • การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ

  การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ

 • การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ

  การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ

 • หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

  หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

 • ร้อยเรื่องเล่า ตอน การฑูต 5 มี

  ร้อยเรื่องเล่า ตอน การฑูต 5 มี

 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว

  Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว

 • ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

  ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 • โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

  โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

News & Events