QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

หนังสือ หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา เล่มนี้พัฒนามาจากบทความและเอกสารคำสอนในวิชาหลักการอุดมศึกษา ในโครงการปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกล่าวถึง จุดมุ่ง
หมายของการอุดมศึกษา หลักสูตรระดับอุดมศึกษา การดำเนินการสอนในระดับอุดมศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ รวมทั้งกล่าวถึงบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการอุดมศึกษา ทั้งผู้เรียนในแง่การเรียน
การสอน ผู้สอนในแง่ผลงานทางวิชาการ สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข ผู้บริหารการศึกษาในแง่การพัฒนางานทางวิชาการ ความเป็นผู้นำในสถาบันอุดมศึกษา การบริหาร
มหาวิทยาลัยในอนาคต

Call No. LC191.98.T35 .พ93 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย

  ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย

 • รวมแรงใจให้เธอ--เนปาล

  รวมแรงใจให้เธอ--เนปาล

 • เศรษฐศาสตร์ครอบครัว

  เศรษฐศาสตร์ครอบครัว

 • คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง

  คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง

 • อย่าปล่อยให้สิ่งของยึดครองโต๊ะทำงานคุณ

  อย่าปล่อยให้สิ่งของยึดครองโต๊ะทำงานคุณ

 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

  หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

 • ทำธุรกิจ เริ่มจาก 10 ให้ได้ 100

  ทำธุรกิจ เริ่มจาก 10 ให้ได้ 100

 • ประวัติศาสตร์การทูตไทย

  ประวัติศาสตร์การทูตไทย

 • หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม

  หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events